info@norolojihemsireligi.org

AMAÇ


Derneğin amacı, ülkemizde nöroloji hemşireliği alanının gelişmesini sağlamak, nörolojik hastaların bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sürüdürülmesinden sorumlu nöroloji hemşirelerinin gelişimlerini teşvik etmek ve desteklemektir. Hemşireliğin özel bir dalı olarak nöroloji hemşireliğinin gelişmesini sağlayan eğitim programları ile ülkemiz nöroloji hemşireliğinin dünya standartlarına ulaşmasını sağlamaktır.


ÇALIŞMA ESASLARI


 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, web sayfası vb yazılı, sesli, görüntülü materyalleri, üyelerin ve hemşirelerin eğitimi amacıyla yayınlar ve dağıtır.
 • Dernek  içinde  oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etütler yapar, öneri ve dilekler saptar.
 • Nöroloji hemşireleri ile sağlık ekibinin diğer elemanları arasında işbirlikçi bir çalışma ortamı yaratılmasına katkıda bulunur.
 • Nöroloji ile ilgili hastalık, bozukluk, sakatlığa ilişkin öncelikli konularda birey, aile, toplum ve sağlık personelini bilinçlendirir.
 • Nörolojik hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve bakımının  iyileştirilmesi için hastalara, ailelerine ve topluma yönelik etkinlikler düzenler, bu amaçla planlanan etkinliklere katılır.
 • Nörolojik hastalığı olan bireylerin ve ailelerinin bakım alma hakkını savunur, onları uygun bakımı alabilmeleri konusunda destekler, hasta hakları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk yapar, hasta lehinde kararların alınması için rol alır
 • Nöroloji hemşirelerinin ve hastaların haklarını tanımlayıcı ve koruyucu çalışmalar yaparak ilgili kurumlara öneriler götürür, yapılan çalışmalara katkıda bulunur.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.
 • Dernek, vakıf, sendika vb sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim ve benzeri adlarla geçici olarak platform oluşturur, oluşturulan platformlarda yer alır.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya  kurulu bir federasyona katılır.Nöroloji hemşireliğinin mesleki felsefe, hedef, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemede katkıda bulunur.
 • Nöroloji hemşireliği alanındaki mesleki uygulama esaslarını, uygulama standartlarını belirler,  etik kuralları değerlendirir  ve geliştirir.
 • Nörolojik hastalıklarda bakım kalitesini artırma girişimlerini destekler, bu çalışmalara katkıda bulunur.
 • Nöroloji hemşireliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler; nöroloji alanında proje, araştırma, inceleme, yayın yapar, yayınları ve araştırmaları teşvik eder ve bu konuda destek alır,  üyelerine burs ve ödüller verir.
 • Nöroloji alanında çalışan hemşirelerin eğitimi için bölgesel, ulusal ve uluslararası kongreler, kurultaylar, sempozyumlar, konferanslar, paneller; ayrıca mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programları (kurs, sertifika, sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim programları) düzenlenmesini ve  yürütülmesini sağlar.
 • İlgili alanda bilimsel ve eğitsel çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası uzman, araştırmacı ve kuruluşlar ile işbirliği yapar. Uluslararası toplantılarda ülkemizi temsil eder, yurt dışındaki ilgili mesleki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak  çalışmalar yürütür.
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar, işletir.
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan eğitim merkezi, lokal vb yerler açar, bu amaçlarla taşınır ve taşınmaz mal kiralar, edinir, lüzumu halinde satar bunları işletmek için gereken personeli temin eder.
 • Dernek, işbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslararası derneklere ilgili yasal gereklilikleri yerine getirerek üye olabilir.